Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2012 Rektora PW z dnia 14 marca 2012 roku oraz uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 przedstawiamy

 Projekt organizacyjny

STUDIA PODYPLOMOWE

Budownictwo Energooszczędne

Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

Energetyka odnawialna w budownictwie

1. Kierunek studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, z którym związany jest zakres SP:

Tematyka SP związana jest z zagadnieniami kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

2. Wydział lub jednostka poza wydziałowa PW prowadząca SP:

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

3. Uchwała Rady Wydziału i Wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału 

w załączeniu

4. Okres, na który utworzone będą ww. studia podyplomowe:

nieokreślony

5. Liczba godzin zajęć dla ww. studiów podyplomowych

Czas trwania studium: 2 semestry.

Liczba godzin: 231 godziny lekcyjne (180 godzin wykładów, 39 godzin ćwiczeń projektowych, 7 godzin laboratorium + 5 godzin egzamin), w tym:

 1. pierwszy semestr - 121 godzin,
 2. drugi semestr – 105 godzin,
 3. egzamin końcowy - 5 godzin
6. Program SP:

 w załączeniu

7. Terminarz i miejsce najbliższej planowanej edycji:

Studia będą prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów:

piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin.

2 razy w miesiącu od listopada do czerwca, lub od marca do lutego następnego roku z przerwą wakacyjną

I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy będzie 7 godzinny),

II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).

Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć:

 1. prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 2. prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
 3. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Furmanski
 5. dr inż. Andrzej Grzebielec
 6. dr inż. Maciej Jaworski
 7. dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 8. dr inż. Jerzy Kuta
 9. prof. nzw. dr hab. Zbysław Pluta
 10. dr inż. Artur Rusowicz
 11. dr inż. Adam Ruciński
 12. dr inż. Paweł Skowroński
 13. dr inż. Adam Smyk
 14. dr inż. Tadeusz Tomborowski
 15. prof. nzw. dr hab. Tomasz Wiśniewski

Wykładowcy Wydziału Inżynierii Lądowej PW:

Dr inż. Arkadiusz Węglarz

Mgr inż. Elżbieta Wyszyńska

Wykładowcy Wydziału Inżynierii Środowiska PW:

Dr inż. Jarosław Olszak

Wykładowcy zewnętrzni:

Mgr inż. Dariusz Koc – Krajowa Agencja Poszanowania Energii, KAPE SA

Dr inż. Ryszard Wnuk – Krajowa Agencja Poszanowania Energii, KAPE SA

9. Opis systemu zapewnienia jakości na ww. studiach podyplomowych

Odpowiednią jakość kształcenia zapewnia powołana rada programowa SP w składzie:

 1. prof. nzw. dr hab. Krzysztof Badyda
 2. prof. dr hab. Jerzy Banaszek
 3. prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk – kierownik studium
 4. prof. dr hab. Roman Domański
 5. prof. dr hab. Piotr Furmanski
 6. prof. dr hab. Janusz Lewandowski
 7. prof. nzw. dr hab. Zbysław Pluta

Rada Programowa ustala kryteria jakości kształcenia i nadzoruje ich spełnienie. Przed rozpoczęciem i na zakończenie studiów odbędą się spotkania organizacyjne z uczestnikami studiów, na których zostaną przedstawione i przedyskutowane sprawy organizacyjne, lokalno – bytowe, merytoryczne, obsada dydaktyczna. Na zakończenie studiów zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Na jej podstawie zostaną przewidziane działania korygujące o charakterze organizacyjnym i merytorycznym.

Rada Programowa będzie tworzyła również Komisję Egzaminacyjną.

Wysokość wnioskowanej opłaty za ww. studia: 5000 zł 

Kalkulacja planowanych kosztów w załączeniu.

10. Materiały informacyjne na stronę WWW w załączeniu
11. ZASADY STUDIOWANIA na studiach podyplomowych

1) nominalny czas trwania studiów:

Studia będą prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin, 2 razy w miesiącu od listopada do czerwca, lub od marca do lutego następnego roku z przerwą wakacyjną)

I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy będzie 7 godzinny),

II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).

2) plan SP: w załączeniu

3) zasady przyjmowania na studia (warunki rekrutacji):

Studium jest adresowane do osób z tytułem inżyniera lub magistra, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.

UWAGA!!!

Warunkiem otrzymania uprawnień do wykonywania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Budownictwo Energooszczędne" oraz ukończone studia magisterskie (wszystkie kierunki) lub ukończone tylko studia inżynierskie na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria  środowiska, energetyka

 Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

 • przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami,
 • uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.

4) zalecana liczebność grup zajęciowych:

Minimum 30 osób (SP nie są uruchamiane, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż 30 osób)

5) terminy dokonywania opłat:

Przed rozpoczęciem zajęć z możliwością rozłożenia opłaty na dwie raty. W takim przypadku druga rata jest płatna przez rozpoczęciem pierwszego zjazdu w drugim semestrze

6) forma kontroli bieżących postępów w studiowaniu (rejestracji) dla ww. studiów podyplomowych

Kontrola obecności na zajęciach.

Wszystkie działy przedmiotowe wyszczególnione w programie studiów będą kończyły się zaliczeniem (zgodnie z planem studiów), w pierwszym semestrze jest 5 działów, w drugim 6 działów + egzamin końcowy (zał. z Programem Studiów).

7) warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Pozytywne oceny z zaliczeń z wszystkich działów przedmiotowych (11 działów), w tym uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania szkoleniowej charakterystyki energetycznej budynku (dział 10) i szkoleniowego audytu energetycznego budynku (dział 11) oraz pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.