PROGRAM STUDIÓW

ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program studiów

 

 Budownictwo Energooszczędne

Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

 wykład

 ćw.
 proje-

ktowe

labora-

torium

 

 Moduły przedmiotowe

 Liczba godzin

Semestr I

 1

Budownictwo Energooszczędne

13       
1.1   Energooszczędność w budownictwie 8    
1.2   Podstawy prawne 5    
2

Ochrona cieplna budynków

28 4 3
2.1   Wymiana ciepła w budynku 8 2  
2.2   Materiały i wyroby budowlane 2    
2.3   Ruch powietrza i wilgoci 3    
2.4   Energia użytkowa. Bilans cieplny budynków 4 1  
2.5   Komfort cieplny w budynkach 3    
2.6   Ocena ochrony cieplnej budynków i stanu technicznego budynków 3 1  
2.7   Termodernizacja 3    
2.8   Wybrane techniki pomiarowe 2   3
 3

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową

31 7 2
3.1    Źródła ciepła 16 3  
3.2    Magazynowanie ciepła 2   2
3.3    Systemy ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej 6    
3.4    Ocena stanu technicznego systemu grzewczego 3 1  
3.5    Ocena stanu technicznego systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową 1 1  
3.6    Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 3 2  
4

System wentylacji i klimatyzacji

26 5 2
4.1   Systemy wentylacyjne 10 2  
4.2   Źródła chłodu. Klimatyzacja 8 1 2
4.3

  Ocena stanu technicznego systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  Aspekty energetyczne, przeciwpożarowe i akustyczne

8 2  
    Koniec semestru I  121 godzin  98  16  7
 

 Semestr II  

5

Instalacje oświetleniowe w budynku

10  2   
5.1  Systemy oświetlenia dziennego  3    
5.2  Systemy oświetlenia wbudowanego  3    
5.3  Możliwości sterowania systemem oświetleniowym wbudowanym  2    
5.4  Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie  2  2  
 6

Odnawialne źródła energii w budynku i Zarządzanie energią w budynkach 

 16  4   
6.1   Odnawialne źródła energii w budynku 8 2  
6.2   Zarządzanie energią w budynkach 8 2  
 7

Metodyka obliczeń w audytingu i ocenie energetycznej budynków

 24  7   
7.1   Obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zużycie energii końcowej i pierwotnej 7  2  
7.2   Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do c.w.u., zużycie energii końcowej i pierwotnej  6  2  
7.3  Obliczanie zapotrzebowania na chłód, zużycie energii końcowej i pierwotnej  7  2  
7.4  Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, zużycie energii  4  1  
 8

 Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 7  17   
8.1  Świadectwo dla budynków mieszkalnych,  1  1  
8.2  Świadectwo dla lokali mieszkalnych  1  1  
8.3  Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych  1  1  
8.4  Programy komputerowe do sporządzania świadectw  2  4  
8.5  Wykonanie szkoleniowej oceny energetycznej budynku i mieszkania  2  10  
 9

  Metodyka audytingu

 6  12   
9.1  Metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych  1  1  
9.2  Metodyka audytingu oraz wyboru efektywnego ekonomicznie i energetycznie wariantu usprawnień  1  1  
9.3  Programy komputerowe do sporządzania audytu energetycznego budynków  2  4  
9.4  Wykonanie szkoleniowego audytu  2  6  
    Koniec semestru II  105 godzin  63  42   
   Egzamin pisemny i ustny  5 godzin   5  
    Łącznie: semestr I + semestr II +egzamin  231 godzin  161  58+5  7

 

ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Symbol Treść zamierzonego efektu kształcenia Odniesienie
 do obszarowych
efektów
kształcenia
WIEDZA (W)
EB_W1 Absolwent ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z metodami oceny charakterystyki energetycznej budynku, ochrony cieplnej, energooszczędności, auditingu, zarządzania energią, systemami oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa, kogeneracją, OŹE oraz analizami ekonomicznymi projektów efektywności energetycznej.

T2A_W04,

T2P_W03.

EB_W2 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektów wymienionych w EB_W1

T2A_W05,

T2P_W05,

T1A_W05.

EB_W3 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w celu zmniejszenia energochłonności budynków oraz służące do oceny ich charakterystyki energetycznej oraz wykonania audytów  i świadectw charakterystyki energetycznej.

T2AW07,

T2PW07.

EB_W4 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności certyfikacyjnej i audytorskiej w zakresie energooszczędności w budownictwie.

T2A_W08

T2P_W08

UMIEJĘTNOŚCI (U)
EB_U1 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy oraz procesy związane z wytwarzaniem (pozyskiwaniem), konwersją i wykorzystaniem energii w budynku; potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w celu zmniejszenia energochłonności budynków; potrafi dokonywać ich krytycznej oceny, prawidłowo zinterpretować wyniki oraz wyciągnąć wnioski w celu opracowania rzetelnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz jego audytu energetycznego.

T1A_U13

T1A_U12

T2P_U07

T2P_U08

T2P_U09

T2P_U10

T2A_U15

EB_U2 Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycia końcowego, a także pod kątem ograniczenia zużycia paliw kopalnych

T2A_U16

T2P_U16

EB_U3 Ma przygotowanie niezbędne do pracy certyfikatora energetycznego budynków i audytora energetycznego; potrafi przygotować opracowanie dokumentujące wyniki swoich analiz.

T2A_U13

T2P_U13

T1A_U03

T1P_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K)
EB_K1 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania, tj. do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku i jego audytu energetycznego.

T2A_K04

T2P_K04

EB_K2 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu certyfikatora energetycznego budynku i jego audytora energetycznego; ma świadomość konieczności  przestrzegania zasad etyki zawodowej.

T2A_K04

T2P_K04